tasavvuf nedir 2

İLERİ GELEN SOFİLERE GÖRE TASAVVUFUN TARİFİ
..:: 2 ::..

   SÜMMÜN EL-MUHİB:
   
“Tasavvuf, hiçbir şeye malik olmamak ve bir malın esiri bulunmamaktır”.
   
Hiçbir şeye malik olmamak, mal ve mülkünü nefsine mal etmemek, o malda başkalarının hakkı bulunduğunu, asıl sahibinin Malikü’l-Mülk olduğunu, kendisinin onu yerli yerinde sarfedecek küçük bir haznedar olduğunu bilecek ve ona göre davranacak, sûret-i sarfı Kur’an’dan öğrenecektir. Hiçbir zaman kendini mal ü menâl sevgisine kaptırmayacaktır. İşte o zaman masivadan ilgisini kesmiş olur.
   
“Eğer sende dünya ile kıl kadar iç rabıtası bulunursa, senin Hakk’ın manevî nimetlerinden mahrum kalmaklığın tabiîdir. O kıl kadar alaka bir zünnar, yani alamet-i küfürdür ki, insanı şirk-i hafiye götürür, harem-i İlahî’de de namahremdir, yabancıdır”.
   
Kıl kadar kalsa vücudundan eser,
   
Alamazsın kıl kadar andan haber.
   
Kelim Hemedanî bir beytinde bu mazmûnu ne güzel beyan eder:
   
“Hak’tan başkasına olan rabıtanı kesmedikçe, bütün ibadetlerin boşunadır. Bu alakadan başını koparıp kurtarmadıkça, başını secdeye koymaya müstahak değilsin”.
   
Yine Kelim başka bir beytinde şöyle tasvir yapar:
   
“Alakalar, bu dünyanın levazımındandır, yalnız neş’esi değil, hem de zînetidir, süsüdür. Hükümdarların zindanlarında mahkumlara vurulan zincir şakırtıları, hapishanenin ihtişamını gösterir”.
   
Yani, demek istiyor ki, alakadan zahiren kurtulmak mümkün değildir. Evlat muhabbeti, torun sevgisi, onları memnun etmek için sarfedilen gayretleri ve a’mal-i hayriyye, bu dünya neş’esinin zaruretleridir. Nasıl olsa insan bunlara mahkumdur. Bunlar ise birer esaret alameti olan zincirdir. İşte, zincire kıymet vermemek, zindan hayatının serbest, kayıtsız, zincirsiz hayattan farklı bir yaşayış olmadığını nefsine telkin edip, kabul ve hazm etmek, zincir vurandaki hizmeti düşünmek, eğer bu hal seni üzüyorsa, “Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır”21 ile müekkeb tebşirat-ı sübhâniyyeyi düşünerek, bütün kayıtlardan ruhun selameti için sabra sarılmayı bilmek lazımdır.

   CÜNEYD-İ BAĞDADÎ:
   
“Tasavvuf, Hakk’ın seni senden gidermesi ve kendisiyle ihya etmesidir”.
   
“Tasavvuf, mâsivâ ile alakayı keserek, Cenab-ı Hak ile beraber olmaktır”.22
   
Masiva ile alakayı kesmek demek, Hak’tan gayrı olan herşeyi terketmek demektir.
   
Masiva şâibesinden dili tathîre çalış
   
Pertev-i hikmet ü irfan ile tenvire alış.
   
Evet, masiva ilgisi kalbte bir lekedir; Hakk’ın kalbe tecellisine manidir. Bu leke ancak hikmet ve irfan güneşiyle giderilebilir. Hikmet, ilmin mahiyyetini araştırmaktır; irfan ise bir nevi’ sezerek anlayıştır, ayrı bir mevhibedir.
   
Mâsivâ nasıl terk edilir?
   
Acaba bu masiva nasıl terk edilecektir? Bunun için ashab-ı tarik birtakım yollar göstermiştir. Bunların arasında üzerinde en çok durulan zikir yoludur. Zikir yolu, en kestirme bir tarik ise de, zikrin ne yolda yapılacağını iyi bilmek lazımdır. Yoksa şairin:
   
“Tesbih elde, tevbe dudakta iken, gönül günaha girilecek bir iş düşünecek olursa, bizzat günahın kendisi, yani onu bize telkin eden şeytan, bu tevbemize gülecektir”.
   
Nâbi de bu manada şöyle söyler:
      
Leb zikirde ammâ ki gönül fikr-i cihanda
      
Kaldı arada sübha-i mercan mütereddid.
   
“Bizim dudaklanmız zikr-i Hak’la meşgul iken, fikrimiz dünya işleriyle alakalı bulunursa, eldeki mercan tesbih de tereddütte kalır”.
   
Maddeye gönül vermemek
   
Şimdi sâlikin masivadan kendisini nasıl sıyırabileceğini dü-şünelim:
   
İnsan, hayatı müddetince masiva ile beraber yaşar. O halde bundan kurtulma yolu nedir? Tabiî insan, yaşamak için yiyecek, içecek, yatacak, yakacak, doyacak, sevecek, bütün hayatî ihtiyaçlara bağlanacağı gibi, mehâsine de gönül verecektir. İşte, tarikat dervişe zikir, fikir ve aşk yoluyla bunları gönülden nasıl çıkaracağını bildirir.
   
Masivadan ilgiyi kesmek demek, maddeye gönül vermemek, ona bağlanmamak demektir; yoksa madde ile meşgul olmamak demek değildir. Sofî, herkes gibi umumî hayata karışacak, kendi işini ve başkalarının işlerini yapmaya çalışacak, mukadderse zengin olacak, hiçbir surette Hak’tan ayrılmayacaktır. Fakat bünün bunlara gönlünü bağlamıyacak, Malikü’l-Mülk’ü düşünecek, bugün kendi elinde Hakk’ın emaneti ve atası olan her türlü nimetin, yarın başkasının eline geçmesinin tabiî olduğunu teemmül edecek ve kaybından dolayı asla müteessir olmayacaktır.
   
Bir mutasavvıf şairin:
      
Ehl-i tevhid olmak istersen sivâya meyli kes,
      
Aç gözün merdâne bak, Allah bes bâki heves.
   
Dediği gibi, Hak’tan maâdasına gönülde yer veren kimse, muhabbet ve aşk ile şirk-i hafiye kadar gidebilir. Her ne kadar bazı tarik erbabı “Hakikate, mecaz köprüsünün geçilerek varılır” demişlerse de, erbabı, bunun hududunu tayin eder.
   
Mal ve nefisle mücadele
   
“Tasavvuf, sulh ile değil, cenk ile hasıl olur”.23
   
Tasavvuf, mücadele ile elde edilir. Cenab-ı Hakk’ın emri, önce mal ile, sonra nefisle mücadele etmektir. Mal ile mücahede, zarüriyyat-ı şer’iyye dışında kalan servetini, malını, mülkünü infak etmek suretiyle yapılır. Zarüriyyât-ı şer’iyye, kendisinin ve ailesinin yiyeceği, yiyeceği, yakacağı, yatacağı şeylerden ibarettir. Bunun dışındakini infak etmek Allah’ın emri muktezasıdır. Kur’an-ı Kerim’de:
   
“Ne vereceklerini sana sorarlar, de ki: Artanı!”24 buyurulmuştur.
   
İnfak hakkındaki bütün ayet-i kerimeler bu esasa irca edilir.
   Nefis ile mücahedeye gelince: Nefsin meşru olmayan bütün dileklerine karşı gelmektir.    
Nefsiyle mücadele, vatana saldıran düşmana karşı cihad, sulh zamanında memleket içinde zulme karşı mücahede, hakkı korumak için yapılan çabalar, nefsinin hevesatına kapılmamak için her türlü mehârim ve mekârihten ictinab, nefis ile mücahede medlûlünde mündemiçtir.
   
“Tasavvuf, toplulukla birlikte zikir, dinleyenlerle birlikte vecd ve işlenmek suretiyle de ameldir”.25
   
Toplum içinde, halk arasındaki derecat-ı mütefâviteyi, mahlûkatın tenevvü’-i bi-nihayesini, sibgatullahın renk renk tecellîlerini görüp zikretmek ve bunu görmeyenlere anlatarak onlann kendisiyle birlikte vecidlerini husûle getirmek ve a’mâl-i sâliha ile örnek olmak tasavvuf ehlinin başlıca şiârıdır.
   
“Tasavvuf, kulun kendisiyle kaim olduğu bir vasıftır. Cüneyd’e: O Hakk’ın sıfatı mıdır? dediler, O da: Sıfat olarak “Hakk’ın, resim olarak halkındır, diye cevap verdi”.26
   
Hazret-i Cüneyd’e tasavvufun ne olduğunu sordukları zaman: “O bir hâldir ki, daima kul ile beraberdir” buyurmuş. “Bu hal Hakk’ın sıfatının tecellîsi midir, yoksa halkın evsâfından mıdır? denilince: “Sıfat olarak Hakk’ındır, merasim ve şekil olarak da halkındır” demiştir.
   
Allah ve Resûlünün ahlakı
   
Peygamber Efendimiz: “Allah’ın ahlakıyla ve Resûlüllah’ın ahlakıyla ahlaklanınız” buyurmuştur.
   
Bu, Allah’ın ve Resûlünün evsafıyla muttasıf olmak demektir. İmdi, bütün esma-i hüsna ve evâmir-i ilahiyye Hakk’ın evsafının tecellîsidir. Sîret-i nebeviyye ve sünnet-i resûl kezâ, Peygamber Efendimizin evsaf-ı seniyyelerindendir. Bunlara uymayı nefsinde kabul eden kimse Hakk’ın sıfatını iktisab etmiş olur. “Allah’ın ahlakı ile ahlaklanınız” sırrı tecellî eder. Sîrete ittiba ile sünnetin ifası da yine evsaf-ı peygamberi ile muttasıf olmaktır. Bununla da: “Ve Resûlüllah’ın ahlakıyla ahlâklamnız” hükmü zahir olur.
   
Bunların, kabul ve imanı, sıfat-ı Hak’la tehallî etmektir; icrası da merasimdir, halka aittir.
   
Erbab-ı tasavvuftan biri bu hususu ne güzel hülasa etmiştir:
   
“Hayatın öyle geçsin ki, öldükten sonra bir yolun toprağı olursan; senin üstünden geçenlerin yolun tozundan bile müteessir olduklarım işitmeyesin.”
   
Pertev Paşa bu manayı şu şekilde tafsil ve izah eder:
      
Ne semmet bülbülün verdin, ne de hârden incin
      
Ne gayrın yarine meyl et, ne sen ağyârden incin
      
Ne sen bir kimseden âh al, ne âh ü zârden incin
      
Ne sen bir kimseden incin, ne senden kimse incinsin.
      
“Zahir ile amel et, sana yeter”
   
Cüneyd’e gelerek tasavvufun ne olduğunu sordular. O da: “Zahir ile amel et, sakın onun hakikatlerinden bir şey sorma, onu ifsad edersin” diye cevap verdi.27
   
Yine Hazret-i Cüneyd’e tasavvufun ne olduğu sorulduğu zaman: “Amelini bozmak istemezsen emir ve nehyin hakikatini araştırmaya kalkma, zahir ile amel et, bu sana yeter” buyurmuştur ki, herkes kendine göre mana vermeye kalkıp te’villere sapmasın ve günaha girmesin diye bu tavsiyede bulunmuştur.
   
Şîrazlı Hafız bir kabasofuya şöyle demiştir:
   
“Ey kabasofu, yoluna git, bana hakikati anlatmaya kalkma, çünkü bu kainatın esrarı senin ve benim gözüme kapalıdır ve öyle kalacaktır”.

   MÎMŞÂD ED-DÎNEVERî:
   
“Tasavvuf, serâire ıttılâın verdiği safâ ve Hakk’ın razı olacağı amelleri işlemek halk ile ancak zarurî hususlarda temas etmektir”.28
   
Bu tariften de anlaşılıyor ki tedricen hakaik-i ilahiyye anlaşıldıkça kalbte husûle gelen itminan insana en büyük huzuru verir. Bütün efal ü muamelatında Hakk’ın rızasını düşünmek, halk ile rastgele münasebetler kurmayıp, onlarla teması zarurî hususlara hasretmek, seyr ü sülükün icabıdır.
   
Bilinmemek, faydasızdan sakınmak
   
“Tasavvuf, mâsivallahdan müstağni olmak, bilinmemeyi ihtiyar etmek ve hayırlı olmayan şeylerden sakınmaktır”.29
   
Tasavvuf, ihtiyaç içinde bulunulmasına rağmen müstağni görünmek, masivaya rağbet etmemek, bilinmemeyi tercih ve ihtiyar etmek, hayır ve faydası olmayan şeylerden sakınmaktır ki, ihtiyacı izhar eden kimse züll-i suale (dilenme alçaklığına) kapı açıyor demektir. Bu izzet-i İslam’a iras-ı halelde bulunmak gibi bir günaha vesile olabilir. Şeref ve haysiyyeti muhildir.
   
İkincisi, hüviyetini, şahsiyetini, kıymet ve meziyetini meydana koymamak, ahad-ı nasdan biri gibi hareket etmek, adab-ı sofîyyeden olan bir tevazu’dur. Hayırlı olmayan şeylerden sakınmaktan maksat da efal-i mübâhada bile hayrı gözetmektir.

   ALÎ BİN EL-ISFAHANî:
   “Tasavvuf, Hakk’ın gayrından uzak ve masivallahdan halî olmaktır”.30

   EBÛ MUHAMMED EL-CÜVEYNî:
   
“Tasavvuf ahvâli kontrol etmek ve güzel olan şeyleri iltizam etmektir”31
   
Daima iyiyi ve hayrı aramak, insanın içinde bulunduğu ve maruz kaldığı ahvalin tetkikiyle zararları def ve faydaları celp için çalışmaktır.

    ________________
   21_ İnşirah sûresi, ayet: 6.
    22_ Kuşeyrî, s. 148.
    23_ Aynı eser, s. 149.
    24_ Bakara sûresi, ayet: 219.
    25_ Kuşeyrî; s. 149.
    26_ Tezkire.
    27_ Aynı eser.
    28_ Aynı eser.
    29_ Tabakat.
    30_ Nefehat Terc., s. 156.
    31_ Kuşeyri s,127.

 


tasavvufalemi.com dan alıntıdır

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s